گونیا خط کش 8 اینچی

گونیا خط کش 8 اینچی

تیغه مدرج دورو با درجه بندی سانتی متر / اینچ