گونیا خط کش تراز زاویه زن 300 میلیمتر

گونیا خط کش تراز زاویه زن 300 میلیمتر

قابلیت تراز در دو زاویه 45 و 90 درجه

تیغه مدرج دورو با درجه بندی سانتی متر/ اینچ

دارای سوزن نشانگر