متر لیزری 20 متری

متر لیزری 20 متری

محاسبه فاصله، حجم، مساحت، اندازه گیری مداوم

ماکزیمم و مینیمم گیری

پیاده کردن طول

سبک با اندازه گیری سریع

کاربری آسان با صفحه نمایش خوانا