سوزن منگنه 6 میلیمتری 1000 عددی...

سوزن منگنه 6 میلیمتری 1000 عددی...

سوزن منگنه 6  میلیمتری 1000 عددی صنعتی