ست9تایی آلن 6 گوش1.5-10 میلیمتر

ست9تایی آلن 6 گوش1.5-10 میلیمتر


ساخته شده از آلیاژ سخت و مقاوم

نوک های سخت کاری شده جهت تحمل حداکثر نیروی گشتاور