ست10تایی پیچگوشتی کریستالی مگنتی

ست10تایی پیچگوشتی کریستالی مگنتی

ارگونومیک

مرغوب و مقاوم

شفت از آلیاژ کروم وانادیوم

سری مگنتی از آلیاژ سخت کاری شده

با امکان اعمال گشتاورهای بالاتر

 

Flat: 3/16″×3″, 3/16″×6″, 1/4″×1 1/2″, 1/4″×4″ ,1/4″×6″

Phillips: #1×4″ #2×11/2″ ,#2×4″ ,#3×6″