ست 9 تایی آلن یک سرگرد شش گوش

ست 9 تایی آلن یک سرگرد شش گوش

ست 9 تایی آلن یک سر گرد شش گوش

 

ساخته شده از آلیاژ سخت و مقاوم

 نوک های سخت کاری شده جهت تحمل

حداکثر نیروی گشتاور

قاب نگهدارنده

 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm