ست 8 تایی پیچگوشتی مگنتی

ست 8 تایی پیچگوشتی مگنتی

ست 8 تایی پیچگوشتی مگنتی

 

ارگونومیک با دسته بالشتکی

 شفت از آلیاژ کروم وانادیوم

سری مگنتی از آلیاژسخت کاری شده

 امکان اعمال گشتاورهای بالاتر

 

Flat: 6.5×45mm, 5×100mm, 3×75mm, 6.5×150mm

Phillips®: PH1×100mm, PH2×45mm, PH0×60mm, PH2×150mm