ست 8 تایی آلن چاقویی ستاره ای

ست 8 تایی آلن چاقویی ستاره ای

 

ساخته شده از آلیاژ سخت و مقاوم

 نوک های سخت کاری شده جهت تحمل

حداکثر نیروی گشتاور