ست 7 تایی آلن چاقویی شش گوش

ست 7 تایی آلن چاقویی شش گوش

ست 7 تایی آلن چاقویی شش گوش

 

ساخته شده از آلیاژ سخت و مقاوم

 نوک های سخت کاری شده جهت تحمل

حداکثر نیروی گشتاور

 

2.5-3-4-5-6-8-10 mm