ست 6 تایی پیچگوشتی کریستالی مگنتی

ست 6 تایی پیچگوشتی کریستالی مگنتی

ست 6 تایی پیچگوشتی کریستالی مگنتی

 

ارگونومیک

 مرغوب و مقاوم

 شفت از آلیاژ کروم وانادیوم

 سری مگنتی از آلیاژسخت کاری شده

 با امکان اعمال گشتاورهای بالاتر

 

Flat: 6x101mm, 6x152mm, 5x101mm, 5x152mm

Phillips: PH 1×101mm, PH 2×101mm