ست 6 تایی پیچگوشتی بیسیک

ست 6 تایی پیچگوشتی بیسیک

ست 6 تایی پیچگوشتی بیسیک

 

دسته ارگونومیک

 شفت از استیل مقاوم

 دارای پایه نگهدارنده قابل اتصال به دیوار

 

Flat:5x150mm, 5x75mm, 6x100mm, 6x150mm

Phillips: Ph1x100mm, Ph2x100mm