ست تراز ریسمانی 30 متری

ست تراز ریسمانی 30 متری

جمع کن دوار

 دارای کپسول تراز و 115 گرم گچ نشانه گر

 قفل ایمنی

نشانگر میزان گچ