تراز ABS بیست سانتیمتر

تراز ABS بیست سانتیمتر

قابلیت تراز همزمان در سه زاویه

سبک با کاربری آسان

قابلیت تراز لوله آب

قابلیت آویز به دیوار