انبر آرماتور بندی 10 اینچ 250 میلیمتری

انبر آرماتور بندی 10 اینچ 250 میلیمتری

دسته های بلند جهت واردآوردن حدا کثر فشار

تیغه های برش از فولادسخت کاری شده

قدرت برش و استحکام بالا