فرهنگ سازمانی

مديريت پويا و انديشگر ابزار سپه اطمينان دارد همه همکاران متخصص و مجرب با سرلوحه قرار دادن اصول ذيل موجبات تحقق اهداف عاليه شرکت را فراهم آورده و با ايجاد بستری شايسته به روند تعالی آن جامــه عمل مي پوشانند:


* هدف ما دسترسی مشتری به مرغوبترين کالا و ارائه بهترين خدمات به اوست . اميد تحقق اين هدف بالاترين انگيزه ما در کار است.


*هيچگاه از همفکری و مشارکت خود برای اصلاح روشهای انجام کار و ارتقاء سطح کيفيت خدمات دريغ نمی ورزيم.


*برای وقت مشتريان ارزش قائليم و از تاخير و تعلل در انجام امور پرهيز می نمائيم .

 

* ظاهر آراسته ما موجب اعتماد به نفس و حسن خلق و ایجاد نشاط در محیط شرکت و همکاران و مراجعین می گردد.


* صداقت ،وجدان کاری ،انظباط و قانون مداری را در محيط کار خود حاکم نموده و رعايت عدالت و انصاف را به عنوان يک اصل می پذيريم .


* برای افزايش کارآيی ،ارتقاء بهره وری و جلب رضايت مشتري از طريق آموزش مداوم و ارتقاء خلاقيت خواهيم کوشيد .

 

* برای نيل به آرمانها و اهداف شرکت از ايده های سازنده و انتقادات ديگران استقبال می کنيم .


*می کوشيم تا در انتقال معلومات و مهارتهايمان به ديگران  اشتياق و شکيبايی روز افزون يابيم .